REGULAMIN


Regulamin korzystania ze sklepu internetowego.

Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://shop.pl.q-railing.com/pl-pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin normuje zasady korzystania ze Sklepu.
 3. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 4. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: Q-RAILING EUROPE HOLDING SP. Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE, ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice, NIP:2040001946, Regon: 220575049. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS. 
 5. Kupujący – Firma dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;
  Kupującym może być tylko i wyłącznie podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.); sprzedaż Towarów oraz Konto.
 8. Konto - dostępna dla użytkownika tylko po zalogowaniu się część Sklepu, w której użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.
 9. Towary – towary sprzedawane w Sklepie, głównie elementy balustrad ze stali nierdzewnej, aluminium, innych stopów metali, jak i wkładek gumowych, EPDM. Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu.
 10. Cennik Dostawy – cennik usług dostawy zostaje podczytany w trakcie zamówienia. Zależny jest on zawsze od wagi jak i wymiaru przesyłki
 11. Polityka Cookies – polityka Sklepu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, wyświetla się na stonie głównej jako odrębny pasek narzędzi.
 12. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies

Postanowienia wstępne

§ 1

Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.). Regulamin określa w szczególności:
1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
4. tryb postępowania reklamacyjnego

§ 2

 1. Użytkownik Sklepu akceptuje Regulamin.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Umowa zawierana jest na podstawie prawa polskiego.

§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 4

 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta .
 2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie pod numerem: 32 781 85 16, drogą elektroniczną: sales.pl@q-railing.com. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego: 40-602 Katowice, ul. Kolejowa 57.

Proces składania zamówień

§ 6

 • Kupujący przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia, ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
 1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: Nazwę firmy, adres siedziby, NIP, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.
 3. Firma Q-railing nie rozdziela opakowań więc zakupu należy dokonać we wskazanej ilości lub jej wielokrotności.
 4. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, dokonania płatności w przypadku klientów z płatnością „przedpłata”.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz wciśnięcie przez niego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest momentem zawarcia Umowy.
 6. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail.

§ 7

 1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.
 2. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
 3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 3 § 6, Kupujący może po wystawieniu Faktury VAT dokonać zmian danych w systemie sklepu internetowego jak i wystawić notę korygującą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Możliwość ta nie dotyczy zmiany Towarów zamówionych jak i numeru NIP.
 4. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych. Na żądanie Kupującego, Sprzedający zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność o ile towar nie zostanie wysłany. 

Dostawa

§ 8

 1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje
  w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jego obowiązkiem jest wskazanie Kupującemu przyczyny braku realizacji dostawy, jak i wskazanie nowego terminu. Jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w tym dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę.
 3. W przypadku, gdy Kupujący ze swej winy nie odebrał Towarów dostarczonych przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo dokonać obciążenia Kupującego opłata za zwrot
  w wysokości kosztu transportu naliczonego w fakturze VAT.
 4. Ustęp 1 powyżej nie ma zastosowania gdy Sprzedający odmówił dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Sprzedającego przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Sprzedający nie dostarczył Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
 5. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.
 6. Kupujący na rzecz którego wykonywany będzie zwrot wpłaconej kwoty ma obowiązek wskazania pełnego numeru konta wraz z kodem BIC.
 • Sprzedający zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru, w szczególnych przypadkach, nie jest odpowiedzialny za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

§ 9

 1. Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub firmy spedycyjnej.
 2. Kupujący ma obowiązek skontrolowania stanu przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten należy zgłosić osobie doręczającej, przy jej udziale należy wypełnić protokół szkody i przesłać do Sprzedającego.  Nieskontrolowanie przesyłki  powoduje utratę uprawnień do zgłoszenia reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych.
 3. W przypadku widocznych uszkodzeń towarów – uszkodzeń transportowych, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego.
 • Za opóźnienia wynikające z winy dostawcy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Ceny i płatności

§10

 1. Ceny Towarów podane są na stronach Sklepu po dokonaniu logowania do konta klienta.
 2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej cenę netto/VAT/cenę brutto.
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania. Niezależnie, Kupujący może zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłat za dostawę Towarów.


§11

 • Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką list przewozowy i dokument wydania z magazynu, w którym znajdują ujęcie wszystkie zakupione produkty, a w przypadku braku produktu na liście znajduje się również informacja o brakującej ilości.
 • Faktura VAT jest wystawiana w dniu wysyłki towaru i dostarczana za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres e-mail. Faktura generowana jest z adresu accounting.pl@q-railing.com

§ 12

 1. Cennik Dostawy uzależniony jest od wielkości jak i wagi zamówionych towarów.
 2. Koszty transportu określane są w trakcie składania zamówienia.

§ 13

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:
 • Przelewem przedpłata  – należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego w Banku PNB Paribas:
 • Płatności w walucie PLN:  87 1600 1303 0004 1002 2026 6001
 • Płatności w walucie Euro: 32 1600 1303 0004 1002 2026 6021
 • Szybki przelew: BLIK/PAYU inne.
 • Przelew terminowy – dostępny tylko dla klientów, których płatność standardowa w oddziale firmy jest „przelew”.

Konto klienta

§ 14

 1. Założenie Konta jest obligatoryjne dla użytkowników chcących korzystać z Usług.
 2. Konto ma na celu ułatwienie użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.
 3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.
 4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „nowe konto”, dla istniejących, kupujących klientów konto utworzone zostało automatycznie, należy tylko sprawdzić poprawność danych i dokonać zmiany hasła.
 5. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w § 6 ust. 2/3.
 6. Dane do Konta każdy użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta w każdym momencie. Moment usunięcia Konta jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Konta.
 7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zatwierdź” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem założenia konta klienta.
 8. Niezależnie od przesłanych użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana użytkownikowi na jego wniosek.
 9. Założenie Konta jest bezpłatne.
  

Odpowiedzialność Sprzedającego

§ 15

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

§ 16

Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:
 • żądać usunięcia wady przez Sprzedającego
 • żądać wymiany Towaru na nowy
 • odstąpić od Umowy
 1. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 2. W decyzyjności Sprzedającego pozostaje sposób rozpatrzenia wady: wymiana na nowy, usunięcie wady.
 3. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.
 4. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§ 17

 1. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być składane : pisemnie na adres siedziby Sprzedającego, telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-mail.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.
 5. Reklamacjom nie podlegają uszkodzenia mechaniczne produktów, które zostały dostarczone jako pełnowartościowe, jak i przetworzone przez Kupującego przedmioty, towary.
 6. Reklamacjom nie podlega różnica odcienia produktu, która jest ściśle związana z procesem produkcyjnym. Produkty ze względu na materiał, z którego są wykonane: stal nierdzewna, aluminium, jak i sposób szlifu, pionowy lub poziomy oraz technikę anodowania – mogą różnić się odcieniami.
 • Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 

§ 18

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Sprzedający nie oferował takiej możliwości.

§ 19

W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

§ 20

Sprzedający może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta oraz Newslettera w każdym czasie bez wskazania przyczyny, poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia.

Odstąpienie od umowy

 § 21

 1. Kupujący może zrezygnować z Towarów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:

  • umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany/niekatalogowy, produkowany pod wymiar, na specjalne zamówienie klienta (elementy malowane proszkowo, elementy gięte, elementy docinane na wskazany wymiar) według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb..
  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zamkniętym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  • umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
  • umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamkniętym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Sprzedającego o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odebrał przesyłkę z towarem.
 4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na adres elektroniczny sales.pl@q-railing.com
 5. Zwracany Towar nie może posiadać oznak użytkowania, musi być kompletny, zapakowany w oryginalne opakowanie, a ilość musi być zgodna z ilością znajdującą się w jednostkowym opakowaniu – opakowanie musi należeć do producenta i posiadać logo firmy Q-railing.
 6. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania Towarów zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności za towary, bez kosztów dostawy, na wskazany numer rachunku bankowego i BIC..
 7. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Sprzedającemu.

§ 22

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

§ 23

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od użytkowników.
 2. Użytkownicy w toku procedury zamówienia Usług, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W każdym czasie użytkownicy mogą zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących ich osoby.
 5. Użytkownikom przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

§ 24

 1. Sklep posługuje się plikami Cookies.
 2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą.
 3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Cookies.

Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Sprzedający nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz Usług określonych w Regulaminie.

§ 26

W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.

§ 27

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021r.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.
 4. W przypadku Umów dotyczących Usługi Konta oraz zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeśli spełnione zostały wymogi określone w art. 384 oraz 384¹ Kodeksu cywilnego, to jest wtedy gdy Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu wprowadzałaby nowe opłaty lub podwyższała już istniejące, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy.
 5. W przypadku Umów sprzedaży świadczonej przez Sklep, zmiany Regulaminu nie będą naruszać uprawnień Konsumentów, które nabyli oni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w szczególności miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy sprzedaży.

Załaduj
Załaduj